aa -

Word peter of meter van een boom

Bedenker: Joseph Vissers

Elke gemeente in Vlaanderen roept haar inwoners op om zich als peter of meter over een boom in hun buurt te ontfermen. De uitverkoren peters en meters krijgen een oorkonde van de gemeente die beschrijft wat hun taak precies inhoudt. Dat gaat bijvoorbeeld over het melden van vandalisme, zwerfvuil, vernielingen aan de boom enzovoort.

Tegelijk brengt de gemeente oude en bijzondere bomen op haar grondgebied in kaart. Door op een plakkaat te vermelden hoe waardevol ze zijn, worden die natuurmonumenten in de toekomst beter beschermd.

petermeterboom.png Bomen in de stad kunnen bijdragen tot een betere luchtkwaliteit. De mate waarin hangt onder meer af van de grootte van de bomen, hun gezondheidstoestand en ouderdom, de standplaats en de boomsoort zelf. Ook de mate waarin ze CO2 capteren, hangt daarvan af.

De peter of meter staat in voor het opvolgen van het onderhoud van de boom en zijn directe omgeving. Zo kan hinder vlugger gedetecteerd worden door de gemeente (met mogelijk financiële voordelen wat het onderhoud betreft). Daarnaast wordt de betrokkenheid bij de eigen omgeving verhoogd. Doordat omwonenden de zorg voor een boom op zich nemen, krijgt het groen in de stad een meerwaarde. De informatieverstrekking kan de waardering voor die natuurmonumenten in het algemeen ten goede komen.

De methodiek van deze duurzaamheidstoets wordt hier verder toegelicht.